Podmínky členství/Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky Členství webu Finanční ninja

1. Úvodní ustanovení

1.1. Služby, resp. produkty provozovatele stránek FinancniNinja.cz (dále jen "provozovatel") jsou poskytovány pouze těm zákazníkům, kteří se na této stránce zaregistrují za podmínek níže uvedených (dále jen "Podmínky") jako registrovaný člen soukromého archívu klubu FinancniNinja.cz (dále jen "klub")

1.2. Odsouhlasením Podmínek zákazníkem a následnou registrací jeho členství ze strany provozovatele postupem dále uvedeným vzniká mezi těmito účastníky smluvní závazkový vztah, který se plně řídí těmito Podmínkami.

2. Registrace člena (uzavření smluvního vztahu)

2.1. Registrovým členem klubu se může stát jakákoliv osoba, a to za předpokladu, že kvalifikovaným způsobem projeví souhlas s těmito Podmínkami a zaplatí členský příspěvek ve výši stanovené na stránce "Jak zaplatit".

2.2. Provozovatel automaticky ihned po registraci odesílá na e-mail člena přístupové údaje. Členovi aktivuje členství v momentě, kdy obdrží na svůj účet či adresu platbu, která bude identifikovatelná (e-mail nebo přihlašovací jméno). Od té doby tak umožňuje členovi využívat produkty provozovatele v rozsahu níže uvedeném.

2.3. Odsouhlasením těchto podmínek spolu s provedením platby dle předchozího ustanovení ze strany zákazníka se pro účely těchto Podmínek považuje za závazné projevení souhlasu zákazníka se všemi ustanoveními těchto Podmínek.

2.4. Aktivace bonusového limitovaného členství ze strany provozovatele se pro účely těchto Podmínek považuje za okamžik uzavření závazného smluvního vztahu s tím, že účastníci takto vzniklého vztahu jsou od tohoto okamžiku oprávněni a zároveň povinni postupovat dle ustanovení Podmínek, které upravují vlastní předmět závazkového vztahu (tj. využívání produktů a služeb provozovatele).

2.5. Vzhledem k tomu, že zákazníci mohou přistupovat k registraci v anonymním módu, bez uvedení jména a příjmení, pouze pod přezdívkou a e-mailem, nevztahují se na data členů klubu FinancniNinja.cz zákonné podmínky ochrany osobních údajů. Žádné údaje, jako např. bankovní spojení, či adresy nejsou provozovatelem shromažďovány.

2.6. Poskytnutím své e-mailové adresy registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu budou zasílány informace o novinkách a nabídkách. Kdykoliv v budoucnu se lze písemným zažádáním z tohoto programu odhlásit.

3. Produkty provozovatele

3.1. Provozovatel prostřednictvím těchto stránek zprostředkovává registrovanému členovi přístup do neveřejné knihovny textů a informací, zřízené na stránkách www.FinancniNinja.cz.

4. Reklamace

4.1. V případě jakékoliv reklamace kvality poskytovaných produktů nebo reklamace ohledně provedené platby je registrovaný člen povinen obrátit se přímo na provozovatele prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@financnininja.cz a to bez zbytečného odkladu.

4.2. V případě, že dojde z důvodů přímo zapříčiněných stranou poskytovatele k ukončení provozu FinancniNinja.cz a tím i k zániku klubu členů, mají platící členové nárok na vrácení předplacených členských plateb uhrazených nad rámec data ukončení provozu. Toto navrácení je poskytovatel povinen provést do 60 dnů od ukončení provozu stránek FinancniNinja.cz, tzn. od zveřejnění zprávy o ukončení provozu klubu v členské části webu FinancniNinja.cz. Člen se zavazuje uvést na e-mailovou výzvu poskytovatele údaje nutné k provedení transakce, aby bylo možno provést navrácení úměrné zbývající části členské platby. Poskytovatel neprovede navrácení členské platby v případě, že nebude mít tyto údaje k dispozici.

4.3. Jednorázové ukončení smluvního vztahu ze strany člena je možné pouze uplynutím data předplaceného členství s výjimkou uvedenou v bodu 5.2. Podmínek.

5. Ostatní ujednání

5.1. Registrovaný člen nesmí umožnit, ať již přímo či nepřímo, přístup k produktům provozovatele těm osobám, které produkty provozovatele jinak nemohou (tj. nečlenové) využívat. Porušením tohoto ustanovení je vzniká důvod pro okamžité ukončení registrace člena (zablokování přístupového hesla) se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

5.2. Registrovaný člen není dále oprávněn stahovat, kopírovat, či jinak pořizovat duplikáty jeho produktů pro jinou než výhradně svou potřebu. Porušením tohoto ustanovení, zejména pak nedovolenou elektronickou či jinou publikací materiálů podléhajících členství je dán důvod pro okamžité ukončení registrace člena (zablokování přístupového hesla) se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

5.3. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v závislosti na jeho potřebě jednostranně doplňovat či jinak měnit s tím, že již registrovaný člen je při každém novém vstupu na tyto stránky oprávněn seznámit se s aktuálním zněním Podmínek. Při závažnější úpravě podmínek provozovatel seznámí členy s aktualizací vždy v členské sekci klubu.

5.4. Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje členů klubu, a to zejména proti jejich případnému zneužití státní či soukromou mocí. Využívá k tomu všech dostupných možných technických prostředků.

5.5. Členům klubu je k dispozici technická podpora na adrese info@financnininja.

5.6. Provozovatel klubu nenese odpovědnost za obsah zveřejňovaných textů či diskusních příspěvků, které nemusí vždy odpovídat stanovisku redakce provozovatele FinancniNinja.cz. Provozovatel klubu neodpovídá za případné škody způsobené publikací informací a materiálu v klubu FinancniNinja.cz. Veškerá práva, copyrighty a ochranné známky vlastníků či autorů textů, článků a ostatních materiálů zůstávají zachována a vyhrazena.

5.7. Smluvní vztahy i právní důsledky provozování klubu FinancniNinja.cz spadají do právního rámce řádu České republiky.

5.8. Provozovatel klubu se výslovně a jednoznačně distancuje od veškerých totalitních, fašistických, komunistických, rasistických, antisemitských, teroristických či jiných aktivit zaměřených na potlačování práv a svobod skupin či jednotlivce, nebo ohrožení jejich zdraví či života.

Dne 24. 04. 2022
Ivana Stejskalová, provozovatel webových stránek www.FinancniNinja.cz

IČO: 14122456

info@financnininja.cz

Tyto podmínky jsou účinné od 05.01.2022